Zasady konkursu
Kup kawę
Marki Jacobs, Prima, L’or,
Tassimo lub Maxwell House
za min. 10 zł i zachowaj paragon*
Opisz przygodę
KTÓRA ZACZĘŁA SIĘ OD KAWY **
Prześlij
ZGŁOSZENIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA
NA STRONIE WWW.WYPRAWYZKUBKIEMKAWY.PL
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne tutaj.
Konkurs trwa w sklepach Intermarche w terminie od 06.10.2020 do 19.10.2020.
* Zakup produktów o wartości min. 10 zł brutto musi być udokumentowany jednym paragonem lub fakturą VAT. W akcji biorą udział kawy marek: Jacobs, Prima, L’or, Tassimo i Maxwell House.
** Odpowiedzi powinny liczyć nie więcej niż 300 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).
Weź udział
Termin przyjmowania zgłoszeń trwa od 06.10.2020 do 19.10.2020 r.

Termin składania zgłoszeń już minął.

Nagrody
* Nagroda główna – 2 rowery elektryczne o wartości 4799 zł brutto każdy wraz z kwotą pieniężną w wysokości 533 zł.
Łączna wartość każdej z nagród wynosi 5332 zł.
** Nagrody I rzędu - 25 kart prepaid o wartości 500 zł każda.
*** Nagrody II rzędu - 50 zestawów kaw wartości 180 zł brutto każdy.
Regulamin
Regulamin Konkursu „Wyprawy z kubkiem kawy”

§ 1. Definicje.

1. Organizator - organizator konkursu pod nazwą „Wyprawy z kubkiem kawy”, którym jest Nova Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Promienistej 85, 60 – 141 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000154371, NIP 7792197245, REGON 634458082, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 50.000,00 złotych.

2. Konkurs – akcja promocyjna pod nazwą „Wyprawy z kubkiem kawy” przygotowana i realizowana przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Produkty – wszystkie kawy marki Jacobs,Prima. L’Or, tassimo lub Maxwell House.

4. Uczestnik konkursu/ Uczestnicy konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Zadanie konkursowe – opisanie przez Uczestnika przygody, która zaczęła się od kawy.

6. Okres trwania konkursu – okres trwający od 06.10.2020 do 19.10.2020 roku obejmujący dokonanie zakupu Produktów, wykonanie Zadania konkursowego i zgłoszenie udziału w Konkursie.

7. Dowód zakupu - paragon fiskalny albo faktura VAT (wystawiona na osobę fizyczną kupująca Produkty jako Konsument), na których z nazwy wymienione są Produkty zakupione w dowolnym sklepie sieci Intermarche na terenie Polski.

8. Strona internetowa – www.wyprawyzkubkiemkawy.pl

9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Konkursu.

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Polski.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3. Do Konkursu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć żadne z wymienionych osób: pracownicy Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o., pracownicy Organizatora, jak również osoby, które świadczą pracę lub usługi na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego. W Konkursie nie mogą uczestniczyć także członkowie rodziny ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginału Dowodu zakupu Produktu na jego własny koszt do biura Organizatora.

6. Poszczególni uczestnicy mogą brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo musi zostać przesłany inny numer dowodu zakupu (z datą na paragonie nie późniejszą niż dzień wysyłki zgłoszenia) i inna odpowiedź na zadanie konkursowe.

§ 3. Cel Konkursu.

Konkurs ma na celu promocję produktów Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000518352, NIP 5272717861, REGON 147353687, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 304.300,00 złotych, w tym w szczególności zwiększenie sprzedaży Produktów w sieci sklepów detalicznych Intermarche.
§ 4. Udział w konkursie.

1. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie następuje w sposób wskazany w Regulaminie.

2. Organizator nie uwzględnia Zgłoszeń innych niż za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział Uczestnicy konkursu, którzy w Okresie trwania konkursu dokonają zakupu Produktów za minimum 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto w charakterze konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej sieci Intermarche zlokalizowanym na terenie Polski.

4. wymienione § 1 pkt. 3 za minimum 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto (na jednym dowodzie zakupu) w dowolnym sklepie sieci Intermarche, opisać przygodę, która zaczęła się od kawy, a następnie zarejestrować zgłoszenie swojego opisu na www.wyprawyzkubkiemkawy.pl.

§ 5. Sposób zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie.

1. Udział w Konkursie należy zgłosić przy pomocy formularza zgłoszeniowego w drodze rejestracji na stronie Konkursu www.wyprawyzkubkiemkawy.pl. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić następujące obowiązkowe informacje i oświadczania oraz wykonać zadanie konkursowe:
a) a) imię i nazwisko Uczestnika konkursu,
b) kontaktowy nr telefonu komórkowego Uczestnika,
c) adres e-mail Uczestnika,
d) numer dowodu zakupu
e) oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu - co Uczestnik potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego okienka,
f) opisać przygodę, która zaczęła się od kawy – zadanie konkursowe.

2. Treść opisu przygody, która zaczęła się od kawy nie może przekraczać 300 (słownie: sto trzysta) znaków (w tym znaki specjalne i spacje).

3. Organizator potwierdzi skuteczne i prawidłowe zgłoszenie w Konkursie poprzez zwrotną wiadomość e-mail zawierającą podziękowanie Organizatora za udział w Konkursie potwierdzające skuteczne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu.

4. Wiadomości, o których mowa w pkt. 3 powyżej stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

5. Zgłoszenie przez stronę internetową następuje w momencie rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora.

§ 6. Wykluczenie z Konkursu.

Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń które:
a) nie spełniają wymagań stawianych Regulaminem Konkursu,
b) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje,
naruszające prawo i prawa/dobra osobiste osób trzecich,
c) nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji,
d) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne,
e) zawierają treści dyskryminujące osoby trzecie.

§ 7. Oświadczenia Uczestników Konkursu.

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź na Zadanie konkursowe została przygotowana wyłącznie przez niego, jest uprawniony do nieograniczonego dysponowania swoim utworem bez osób trzecich, jest on wyłącznym jej twórcą i jej wykorzystanie przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. i/lub Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich.

§ 8. Nagrody.

1. Organizator przewidział w Konkursie następujące Nagrody:
a) Nagroda Główna – 2 (słownie: dwa) x rower elektryczny o wartości 4799 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy,

b) Nagrody I Stopnia: 25 (słownie: dwadzieścia pięć) x karta prepaid o wartości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych) każda,

c) Nagrody II Stopnia: 50 (słownie: pięćdziesiąt ) x zestaw kaw o wartości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) każdy.

2. Do Nagrody Głównej zostanie doliczona kwota pieniężna 533 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy złote) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

3. Opodatkowanie wygranych w Konkursie nagród odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator uiści na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody głównej. Pozostałe nagrody zwolnione są z podatku.

§ 9. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu.

1. W siedzibie Organizatora w dniu 22.10.2020 roku obradować będzie 3 osobowa Komisja Konkursowa, która wybierze dwóch zwycięzców Nagrody Głównej, 25 zwycięzców Nagród I Stopnia w postaci kart prepaid oraz pięćdziesięciu zwycięzców Nagród II Stopnia w postaci zestawu kaw.

2. W ciągu do 7 (siedmiu) dni licząc od dnia następnego po ww. terminie posiedzenia Komisji konkursowej zwycięzcy w Konkursie zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego w Zgłoszeniu.

3. Wyłonieni zwycięzcy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wiadomości SMS informującej o wygranej zobowiązani są do wysłania na adres e-mail info@novagroup.com.pl:
a) swoich danych adresowych niezbędnych do wysyłki nagrody (ulica, numer lokalu/domu, kod pocztowy, miejscowość na terenie Polski),
b) czytelnego skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu Produktu.

§ 10. Przekazanie Nagród konkursowych.

1. W terminie najpóźniej do dnia 13.11.2020 roku nagrody zostaną wysłane do wybranych zwycięzców za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail wysłanej do Organizatora.

2. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni wymogów określonych w § 9 pkt 3 niniejszego Regulaminu traci prawo do otrzymania nagrody.

3. Nagrody nieodebrane lub, co do których zwycięzca utracił prawo z powodu niespełnienia wymogów z § 9 pkt 3 Regulaminu przepadają na rzecz Organizatora.

§ 11. Reklamacje.

1. W terminie nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu mogą być przez Uczestników składane reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, pisemnie na adres e-mail info@novagroup.com.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora – w obu przypadkach z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Wyprawy z kubkiem kawy”.

2. Data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora decyduje o zachowaniu terminu złożenia reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika;
b) dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie najpóźniej 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o jej rozpatrzeniu drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 12. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7.

2. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia i rozliczenia promocji oraz obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem promocji;
b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przeprowadzeniu i rozliczeniu promocji na podstawie zgłoszenia dokonanego przez uczestnika.

3. Dane osobowe będą zbierane przez Organizatora, a także mogą być przekazane przez organizatora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora promocji wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników promocji, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu nagród, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwycięzców także przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami prawa podatkowego, jeśli ma to zastosowanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez organizatora lub administratora.

5. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z faktem, że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany – uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych.

6. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w promocji.

8. W przypadku pytań, żądań lub skarg odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z organizatorem promocji e-mail: info@novagroup.com.pl lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych administratora:

Peter Suhren
First Privacy GmbH,  
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen,  Germany  
Commercial Register Bremen HRB 29225 HB  
www.first-privacy.com 
privacy@jdecoffee.com  
office@first-privacy.com  

§ 13. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, składając pisemną rezygnację na adres korespondencyjny siedziby Organizatora lub wysyłając rezygnację na adres e-mail info@novagroup.com.pl

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.wyprawyzkubkiemkawy.pl i www.intermarche.pl.

3. Ewentualne dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące Konkursu można otrzymać przesyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej e-mail: info@novagroup.com.pl

4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowania.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie z tym zastrzeżeniem, że ma prawo zweryfikować podane dane.

7. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

8. Wszelkie zmiany danych Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie wymagają natychmiastowego poinformowania Organizatora pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w Konkursie.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Kontakt

* Pole obowiązkowe